"ฮักแพง แบ่งปัน สุขเสมอกันที่ศรีสะเกษ"

Sisaket Equity System : SES

TPMAP
1507 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากกฐานข้อมูล TPMAP

PPConnext
2148 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากกฐานข้อมูล PPConnext

ThaiQM
0 ครัวเรือน

จำนวนสมาชิก ที่ได้จากกฐานข้อมูล ThaiQM

MSO Logbook
0 ครัวเรือน

จำนวนสมาชิก ที่ได้จากกฐานข้อมูล MSO Logbook

ข้อมูลครัวเรือนเปรียบเทียบบูรณาการข้อมูลรายอำเภอ
ข้อมูลครัวเรือนเปราะบางรายอำเภอ

: ทุนทรัพยากรมนุษย์ครัวเรือนเปราะปาง

เพศชาย

4009

คน

เพศหญิง

4266

คน

สุขภาพปกติ

7303

คน

ผู้ป่วยเรื้อรัง

560

คน

ผู้พิการ

253

คน

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

70

คน

ประชากรวัยเด็ก

1100

คน

ประชากรวัยรุ่น

713

คน

ประชากรวัยแรงงาน

4793

คน

ประชากรผู้สูงวัย

1669

คน

: ประเภทปัญหาของครัวเรือนเปราะบาง
ด้านสุขภาพ

57

ครัวเรือน

ด้านความเป็นอยู่

336

ครัวเรือน

ด้านการศึกษา

240

ครัวเรือน

ด้านรายได้

862

ครัวเรือน

ด้านบริการรัฐ

1

ครัวเรือน

ด้านอื่นๆ

11

ครัวเรือน

: ผลการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง
รอติดตามประเมินผล

937

ครัวเรือน

แก้ไขปัญหาได้แล้ว

774

ครัวเรือน

ไม่สามารแก้ไขปัญหาได้

58

ครัวเรือน

ไม่ระบุผลการช่วยเหลือ

18

ครัวเรือน